Al 40 jaar Kerstpakketten Specialist
+100 pakketten Bestel voor oktober!
Eigen inpakcentrale
Levering t/m 23 december
Vragen? Neem contact met ons op

Werkkostenregeling (WKR): Wat valt er precies onder?

Wat is de werkkostenregeling (WKR) - Ontdek de Werkkostenregeling (WKR) - Vrijheid voor Werkgevers - www.Krstpkkt.nl

Wist je dat bijna de helft van onze Nederlandse bedrijven niet volledig profiteert van de werkkostenregeling (WKR)? De WKR is een regeling die werkgevers in staat stelt om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers te geven. Het is essentieel om de ins en outs van de WKR te begrijpen om mogelijke kosten te minimaliseren en optimaal gebruik te maken van de voordelen die het biedt. In deze blogpost zullen we dieper ingaan op wat de werkkostenregeling precies inhoudt, hoe het werkt en waarom het belangrijk is voor zowel werkgevers als werknemers.

Belangrijkste Punten

 • Begrijp de basis van de werkkostenregeling en hoe deze van toepassing is op jouw bedrijf.

 • Maak gebruik van de vrije ruimte binnen de WKR om onbelaste loonvergoedingen te geven aan werknemers.

 • Ken de gerichte vrijstellingen die specifieke kostenposten uitsluiten van de WKR.

 • Houd rekening met het noodzakelijkheidscriterium om kosten voor gereedschap en apparatuur te rechtvaardigen.

 • Maak gebruik van nihilwaarderingen om bepaalde voorzieningen belastingvrij te verstrekken.

 • Vermijd veelgemaakte fouten bij het toepassen van de werkkostenregeling en optimaliseer het gebruik ervan met de gegeven tips.

Basis van de werkkostenregeling

Doel van de werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) is een regeling die bepaalt hoe werkgevers onbelaste vergoedingen aan hun werknemers kunnen geven. Het doel van de WKR is om werkgevers de mogelijkheid te bieden om op een eenvoudige manier vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven, zonder dat zij daarover belasting hoeven te betalen.

Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers verschillende soorten vergoedingen aan hun werknemers verstrekken, zoals kerstpakketten, bedrijfsfitness, en personeelsfeesten. Deze vergoedingen vallen onder de WKR en kunnen dus onbelast worden verstrekt aan werknemers. Door gebruik te maken van de WKR kunnen werkgevers hun werknemers op een fiscaal vriendelijke manier belonen voor hun inzet en prestaties.

Voordelen van de werkkostenregeling

 • Flexibiliteit: Werkgevers hebben de vrijheid om zelf te bepalen welke vergoedingen zij onder de WKR willen laten vallen.

 • Eenvoud: De WKR vereenvoudigt het proces van het verstrekken van vergoedingen aan werknemers, waardoor administratieve lasten worden verminderd.

 • Fiscaal voordeel: Door gebruik te maken van de WKR kunnen werkgevers kosten besparen doordat bepaalde vergoedingen onbelast kunnen worden verstrekt.

Soorten vergoedingen onder de werkkostenregeling

 1. Vergoedingen in geld: Denk hierbij aan een bonus of een eindejaarsuitkering.

 2. Vergoedingen in natura: Dit zijn vergoedingen die geen geldwaarde hebben, zoals een kerstpakket of bedrijfsuitje.

 3. Noodzakelijke voorzieningen: Hieronder vallen zaken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het werk, zoals een laptop of gereedschap.

Door de werkkostenregeling kunnen werkgevers op een flexibele en eenvoudige manier verschillende soorten vergoedingen aan hun werknemers verstrekken, wat bijdraagt aan een positieve werksfeer en motivatie onder medewerkers.

Werking van de WKR

Regels voor werkgevers

De werkkostenregeling (WKR) is een fiscale regeling die bepaalt hoe werkgevers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers kunnen geven. Onder de WKR mogen werkgevers maximaal 1,7% van de totale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. Als werkgevers dit bedrag overschrijden, moeten zij over het meerdere 80% eindheffing betalen.

Om gebruik te maken van de WKR, moeten werkgevers een administratie bijhouden waarin zij alle vergoedingen en verstrekkingen specificeren. Hierbij moeten zij ook rekening houden met de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen die onder de WKR vallen. Gerichte vrijstellingen zijn specifieke kosten die buiten de vrije ruimte vallen, zoals reiskosten en zakelijke telefoonkosten. Nihilwaarderingen zijn zaken waarvoor geen waarde in geld kan worden vastgesteld, zoals consumpties op de werkplek.

Verplichtingen van werkgevers

Werkgevers hebben de verplichting om de regels van de WKR correct toe te passen en hun administratie op orde te hebben. Zij moeten jaarlijks aangifte doen bij de Belastingdienst en daarbij aangeven welk bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte valt en welk bedrag daarbuiten. Ook dienen zij een juiste verdeling te maken tussen vergoedingen en verstrekkingen die onder de gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen vallen en die binnen de vrije ruimte vallen.

Daarnaast moeten werkgevers ervoor zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de vergoedingen en verstrekkingen die zij ontvangen en wat hiervan wel of niet onder de WKR valt. Het is belangrijk dat werkgevers transparant communiceren over deze zaken om eventuele misverstanden te voorkomen en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Gevolgen van niet-naleving

Als werkgevers de regels van de WKR niet naleven, kan dit leiden tot financiële consequenties. Bij overschrijding van de vrije ruimte en het niet tijdig melden hiervan aan de Belastingdienst, riskeren werkgevers een naheffing van 80% over het overschreden bedrag. Daarnaast kan het niet correct toepassen van de WKR leiden tot boetes en mogelijke reputatieschade voor het bedrijf.

Vrije ruimte uitgelegd

Berekening van de vrije ruimte

De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) is het bedrag dat een werkgever mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor zijn werknemers. Deze ruimte wordt berekend als 1,7% van de totale fiscale loonsom van een organisatie.

Een voorbeeld ter verduidelijking: Stel dat een bedrijf een totale loonsom van €500.000 heeft. De vrije ruimte bedraagt dan €8.500 (1,7% van €500.000). Dit bedrag kan de werkgever gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen.

Voorwaarden voor de vrije ruimte

Om binnen de vrije ruimte te blijven en te voorkomen dat er belasting betaald moet worden over vergoedingen en verstrekkingen, moeten werkgevers aan bepaalde voorwaarden voldoen. Allereerst moeten alle vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR-regeling vallen. Daarnaast is het belangrijk om de administratie goed bij te houden en deze regelmatig te controleren.

Een ander essentieel punt is dat vergoedingen en verstrekkingen ‘gebruikelijk’ moeten zijn in de branche. Dit betekent dat ze niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare situaties gangbaar is. Door aan deze voorwaarden te voldoen, kan een werkgever optimaal gebruikmaken van de vrije ruimte.

Voorbeelden van vergoedingen

Onder de vrije ruimte vallen diverse soorten vergoedingen en verstrekkingen die werkgevers aan hun werknemers kunnen geven. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn:

 • Kerstpakketten

 • Bedrijfsuitjes

 • Personeelsfeesten

 • Fietsen van de zaak

 • Eten en drinken tijdens werktijd

Door deze kosten onder te brengen in de vrije ruimte, kunnen werkgevers hun werknemers op een fiscaal vriendelijke manier belonen en motiveren.

Gerichte vrijstellingen

Vergoedingen onder gerichte vrijstellingen

Gerichte vrijstellingen omvatten specifieke vergoedingen die niet ten koste gaan van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (wkr). Deze vergoedingen zijn vrijgesteld van belastingheffing en sociale premies. Voorbeelden hiervan zijn reiskostenvergoedingen, studiekosten, en zakelijke telefoonkosten. Deze vergoedingen worden apart behandeld en hebben geen invloed op de beschikbare vrije ruimte voor andere vergoedingen.

Voorwaarden voor werkgevers en werknemers

Om gebruik te maken van gerichte vrijstellingen moeten werkgevers en werknemers voldoen aan specifieke voorwaarden. Werkgevers dienen de vergoedingen aan te wijzen als gerichte vrijstellingen in hun administratie. Daarnaast moeten de vergoedingen aansluiten bij de wettelijke regels en mogen ze niet bovenmatig zijn. Werknemers moeten op hun beurt de kosten daadwerkelijk hebben gemaakt en deze kunnen verantwoorden.

Concrete voorbeelden van gerichte vrijstellingen

 1. Reiskostenvergoeding: Werknemers die reiskosten maken voor woon-werkverkeer kunnen aanspraak maken op een gerichte vrijstelling. Dit omvat zowel reizen met het openbaar vervoer als met eigen vervoer, zoals de auto of fiets.

 2. Studiekosten: Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkgevers studiekosten voor hun werknemers vergoeden als gerichte vrijstelling. Dit kan bijvoorbeeld gaan om cursuskosten, examengeld of studiemateriaal.

 3. Zakelijke telefoonkosten: Indien werknemers een telefoon van de zaak gebruiken voor zakelijke doeleinden, vallen de hieraan verbonden kosten onder gerichte vrijstellingen. Dit geldt ook voor abonnementskosten en dataverbruik.

Het noodzakelijkheidscriterium

Beoordeling van vergoedingen

Het noodzakelijkheidscriterium binnen de werkkostenregeling (WKR) houdt in dat een vergoeding of verstrekking alleen onbelast is als deze redelijkerwijs noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en het geen extra beloning vormt. Dit criterium speelt een cruciale rol bij het bepalen van welke kosten onder de WKR vallen en welke niet.

Om te beoordelen of een vergoeding voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium, moeten werkgevers kritisch kijken naar de aard en het doel van de vergoeding. Zij moeten zich afvragen of de kosten daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de dienstbetrekking en of ze niet kunnen worden beschouwd als een verkapte vorm van loon. Hierbij is het essentieel om te documenteren waarom bepaalde vergoedingen als noodzakelijk worden beschouwd en hoe deze bijdragen aan het functioneren van de organisatie.

Transparantie en documentatie

Transparantie en documentatie spelen een sleutelrol bij het correct toepassen van het noodzakelijkheidscriterium binnen de WKR. Werkgevers dienen gedetailleerde administratie bij te houden waarin duidelijk wordt vermeld welke vergoedingen onder dit criterium vallen en waarom. Door transparant te zijn over de reden achter bepaalde vergoedingen en deze goed te documenteren, kunnen werkgevers mogelijke discussies met de Belastingdienst voorkomen.

Een gebrek aan transparantie en documentatie kan leiden tot problemen bij een eventuele controle door de Belastingdienst. Het is daarom van groot belang dat werkgevers zorgvuldig alle relevante informatie vastleggen en bewaren, zodat zij te allen tijde kunnen aantonen dat de verstrekte vergoedingen voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.

Nihilwaarderingen in de praktijk

Toepassing van nihilwaarderingen

Nihilwaarderingen zijn kosten die een werkgever vergoedt of verstrekt aan werknemers, waarover geen belasting hoeft te worden betaald. Werkgevers kunnen deze toepassen op bepaalde voorzieningen, zoals gereedschappen, computers of mobiele telefoons, mits deze voldoen aan de gestelde voorwaarden.

In de praktijk betekent dit dat werkgevers deze voorzieningen onbelast aan werknemers kunnen verstrekken of vergoeden. Dit leidt tot belastingvoordeel voor zowel de werkgever als de werknemer.

Voorbeelden van situaties

 • Een bedrijf verstrekt laptops aan werknemers voor zakelijk gebruik.

 • Een werkgever vergoedt reiskosten met het openbaar vervoer aan werknemers.

 • Een organisatie biedt werknemers arbovoorzieningen op de werkplek.

Deze voorbeelden illustreren hoe werkgevers nihilwaarderingen kunnen benutten in verschillende situaties om kosten te besparen en tegelijkertijd hun werknemers te faciliteren.

Voordelen en beperkingen

Voordelen van nihilwaarderingen voor werkgevers zijn onder meer het besparen van kosten doordat bepaalde voorzieningen onbelast kunnen worden verstrekt. Dit kan bijdragen aan een hogere werknemerstevredenheid en een positieve werksfeer.

Aan de andere kant zijn er ook beperkingen verbonden aan nihilwaarderingen. Niet alle kosten komen in aanmerking voor nihilwaardering, dus werkgevers moeten zorgvuldig controleren of de verstrekte voorzieningen voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de regelgeving omtrent nihilwaarderingen.

Veelgemaakte fouten

Onjuiste toepassing van de regels

Veel werkgevers maken de fout om de regels van de werkkostenregeling niet correct toe te passen. Dit kan leiden tot onnodige kosten en problemen met de Belastingdienst. Het is essentieel om goed op de hoogte te zijn van de specifieke regels en uitzonderingen binnen de WKR.

Overschrijden van de vrije ruimte

Een andere veelvoorkomende fout is het overschrijden van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Werkgevers hebben een bepaald budget dat belastingvrij besteed kan worden aan vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Als deze grens wordt overschreden, moet over het meerdere 80% eindheffing worden betaald.

Geen goede administratie bijhouden

Het bijhouden van een nauwkeurige administratie is cruciaal bij het toepassen van de WKR. Werkgevers moeten kunnen aantonen welke vergoedingen en verstrekkingen onder de regeling vallen en dat deze binnen de wettelijke kaders blijven. Een gebrek aan goede administratie kan leiden tot boetes en problemen tijdens controles.

Tips om fouten te voorkomen

 • Zorg voor een grondige kennis van de regels en uitzonderingen binnen de WKR.

 • Houd een duidelijke administratie bij van alle vergoedingen en verstrekkingen.

 • Monitor regelmatig het gebruik van de vrije ruimte om overschrijding te voorkomen.

 • Raadpleeg indien nodig een fiscaal expert voor advies en begeleiding.

Mogelijke gevolgen van fouten

Voor werkgevers kunnen fouten bij het toepassen van de WKR leiden tot extra kosten, boetes en reputatieschade. Daarnaast kan het ook gevolgen hebben voor werknemers, zoals belastingheffingen over vergoedingen die eigenlijk belastingvrij hadden moeten zijn. Het is daarom van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de werkkostenregeling om negatieve consequenties te voorkomen.

Tips voor optimaal gebruik

Creatieve benutting

Werkgevers kunnen optimaal gebruikmaken van de werkkostenregeling door creatief te denken en buiten de gebaande paden te treden. Bedenk innovatieve manieren om de vrije ruimte te benutten, zoals het aanbieden van gezonde lunches op kantoor of het verstrekken van sportabonnementen aan werknemers.

Voordelen voor werkgevers en werknemers

Een goed doordachte toepassing van de werkkostenregeling biedt voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers kunnen kosten besparen door belastingvrij vergoedingen te verstrekken binnen de WKR. Dit kan leiden tot een hogere werknemerstevredenheid en een positieve bedrijfscultuur. Werknemers profiteren van extraatjes en vergoedingen die zij ontvangen zonder dat hier belasting over betaald hoeft te worden.

Praktische tips

 • Maak gebruik van de vrije ruimte door zorgvuldig te plannen en te budgetteren.

 • Stimuleer gezond gedrag onder werknemers door bijvoorbeeld fietsen naar het werk te belonen.

 • Organiseer teambuildingactiviteiten of bedrijfsuitjes binnen de WKR-grenzen om de teamspirit te versterken.

Voorkom veelgemaakte fouten

Om optimaal gebruik te maken van de werkkostenregeling is het essentieel om veelgemaakte fouten te vermijden. Zorg ervoor dat alle vergoedingen en verstrekkingen voldoen aan de voorwaarden van de Werkkostenregeling (WKR) om onverwachte kosten te voorkomen. Houd ook rekening met het totale fiscale plaatje om boetes of naheffingen te voorkomen.

Laatste Opmerkingen

Jullie hebben nu een grondig inzicht gekregen in de werkkostenregeling (WKR). Het is essentieel om de basisprincipes te begrijpen, zoals de vrije ruimte, gerichte vrijstellingen en het noodzakelijkheidscriterium. Door deze kennis toe te passen en veelgemaakte fouten te vermijden, kunnen jullie de WKR optimaal benutten en mogelijke voordelen realiseren voor jullie bedrijf.

Neem de tijd om jullie werkkostenregeling te evalueren en te optimaliseren volgens de tips die we hebben besproken. Door dit te doen, kunnen jullie niet alleen fiscale voordelen behalen, maar ook zorgen voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Blijf op de hoogte van eventuele wijzigingen in de regelgeving en pas jullie aanpak dienovereenkomstig aan. Succes met het maximaliseren van jullie gebruik van de werkkostenregeling!

Veelgestelde vragen

Wat is de basis van de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling (WKR) is een fiscale regeling die bepaalt hoe werkgevers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers kunnen geven.

Hoe werkt de WKR in de praktijk?

Werkgevers mogen tot een bepaald percentage van de totale loonsom onbelaste vergoedingen geven. Over het bedrag daarboven moet een eindheffing van 80% worden betaald.

Wat houdt de vrije ruimte in bij de werkkostenregeling?

De vrije ruimte is het bedrag dat werkgevers binnen de WKR mogen besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers.

Welke kosten vallen onder gerichte vrijstellingen binnen de WKR?

Kosten zoals reiskosten, studiekosten en zakelijke telefoonkosten vallen onder gerichte vrijstellingen en kunnen onbelast vergoed worden aan werknemers.

Wat is het noodzakelijkheidscriterium in relatie tot de werkkostenregeling?

Het noodzakelijkheidscriterium houdt in dat kosten die voortkomen uit het werk en die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, onbelast vergoed kunnen worden, zelfs als ze ook privévoordeel opleveren.